Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków


CPV:
90500000 Usługi związane z odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Początek: 02/01/2021
Koniec: 31/12/2021


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-12-02 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-12-02 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach kryteriów przy czym maksymalna liczba punktów w danym kryterium wynosi: kryterium cena - 60 pkt, kryterium termin płatności faktury - 30 pkt, kryterium aspekty środowiskowe - 10 pkt.

Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:
Oferty można składać do dnia 02.12.2020 r. do godz. 9.00
Otwarcie złożonych ofert rozpocznie się w dniu 02.12.2020 o godz. 9.15


Firmy uczestniczące