Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Strykowa Nr 165/2020 z dnia 21 października 2020r.  ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje odbędą się w terminie od 28.10.2020r. do 12.11.2020r. Uwagi i propozycje do projektu uchwały i programu należy zgłaszać w podanym terminie za pomocą „formularza do konsultacji”.