Zamawiający:
GMINA STRYKÓW

Tytuł przetargu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

CPV:
45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8

Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunki:
zgodnie z par. 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 30 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE,
95-010 Stryków, ul. T. Kościuszki 27, sekretariat


Oferty można składać do:
2020-09-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-09-15 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE,
95-010 Stryków, ul. T. Kościuszki 27, pok. 22


Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - 40%


Wadium:
12 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące