Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pludwinach wraz z wykonaniem utwardzenia

CPV:
45.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:
zgodnie z zapisami zapytania ofertowego

Termin realizacji:
do 40 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, Sekretariat

Oferty można składać do:
2020-09-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-01 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok.22

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - 80%
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - 20%


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące