Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
,,Zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem w ramach projektu zdalna szkoła +".

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:
Sekcja V zapytania ofertowego.

Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 15 dni od daty podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-08-28 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2020-08-28 godz: 14:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27

Kryteria wyboru:
Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w sekcji VI zapytania ofertowego w formie pisemnej, o której mowa w art. 781 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.), zgodnie z którym:
§1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
§2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.


Firmy uczestniczące