Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO DLA POTRZEB BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE

CPV:
45212200-8, 45210000-2, 45111200-0, 45310000-3, 45332000-3, 45450000-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
zgodnie z zapisami SIWZ

Termin realizacji:
10.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, Sekretariat

Oferty można składać do:
2020-09-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-04 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, pok.21

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - 40%


Wadium:
5 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące