Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rokitnicy

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:
sekcja V zapytania ofertowego

Termin realizacji:
do 40 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, Sekretariat

Oferty można składać do:
2020-07-09 godz: 15:00

Otwarcie ofert:
2020-07-09 godz: 15:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków,

Kryteria wyboru:
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamowienia - waga 80%,
okres gwarancji jako.ci i r.kojmi za wady - waga 20%,


Wadium:
brak

Uwagi:
Zmiana terminu składania ofert:
Oferty można składać do dnia 13.07.2020 r. do godz. 13.00
Otwarcie ofert w dniu 13.07.2020 r. godz. 13.15


Firmy uczestniczące