Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie w realizacji działań w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym” złożoną dn. 25.06.2020r. przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.

            W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa zawrze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

 

                                                                                                           

Stryków, dn. 29.06.2020r.