Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI ŁUGI W KIERUNKU MICHAŁÓWKA

CPV:
45.23.30.00 – 9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania i wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg
45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę
45.23.32.00 – 1 roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.90 – 8 instalowanie znaków drogowych
77.21.14.00 – 6 usługi wycinania drzew


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
240 dni liczonych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-07-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-07-15 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - waga 60%,
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%,


Wadium:
70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące