Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE

CPV:
45232200-4
45231400-9
45310000-3
45111200-0
45212200-8
45212224-2
45316110-9
31527200-8


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
60 dni

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-07-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-07-15 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - waga 60%,
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%,


Wadium:
6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy)

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Było:
Oferty można składać do: 2020-07-15 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-07-15 godz: 10:15

Jest:
Oferty można składać do: 2020-07-16 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-07-16 godz: 10:15


Firmy uczestniczące