OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze części wsi Warszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze części wsi Warszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 grudnia 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków (sala konferencyjna II p.).
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strykowa na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, elektronicznie na adres mailowy: strykow@strykow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.
 Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Strykowie ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków;
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strykow@strykow.pl,
w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strykowa. Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10 grudnia 2019 r.

Burmistrz Strykowa
Witold Kosmowski

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z siedzibą w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail:strykow@strykow.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pozostałe informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie, w zakładce Ochrona danych osobowych http://bip.strykow.pl/?c=888.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Strykowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.