Zamknij okno Drukuj dokument

Stryków, dnia   12 stycznia 2018 r.

RŚG.6220.21.2017.AR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), w skrócie ustawą "ooś" oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Burmistrz Strykowa,

z a w i a d a m i a strony postępowania, że :

1. W związku z prowadzonym postępowaniem w  sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hal magazynowych Panattoni Stryków-Gamma (1Ai 1B)", realizowanego  na   terenie  działek o nr ewid.  152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 172/1 w obrębie Sosnowiec, gmina Stryków, na wniosek złożony przez pełnomocnika Panattoni Europe Sp.  z.o.o.  z/s w Warszawie, Pl. Europejski 1, w dniu 12 stycznia 2018 r.  pismem znak: RŚG.6220.21.2017.AR  Burmistrz Strykowa wystąpił do:

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w trybie  art. 64 ust. 1 pkt, 4 ustawy "ooś" o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięci.

2.  Po otrzymaniu opinii w/w  organu  Burmistrz  Strykowa:

- stwierdzi obowiązek przeprowadzenia  oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, lub
- odstąpi od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

3. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1500 .

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  "ooś", stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Publiczne obwieszczenie   następuje w dniu:  15 stycznia 2018 r. .


Wywieszono dnia.........    
Zdjęto dnia ............
.................
(pieczęć Urzędu i podpis)      

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec Pieńki
5.   a/a

Do wiadomości:
1  Panattoni Europe  Sp.z o.o.- pełnomocnik:  P. Ewa Szczepaniak

Załączniki

Treść Obwieszczenia (302.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Maciej Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Kaczmarek
Data wprowadzenia:2018-01-12 13:20:56
Opublikował:Maciej Kaczmarek
Data publikacji:2018-01-12 13:24:06
Ostatnia zmiana:2018-01-12 13:24:14
Ilość wyświetleń:372