Zamknij okno Drukuj dokument

Stryków, dnia   10.01.2018 r.

RŚG.6220.22.2017.AR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), w skrócie ustawą "ooś" oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Burmistrz Strykowa,

z a w i a d a m i a strony postępowania, że :

1. W związku z prowadzonym postępowaniem w  sprawie  wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przełożeniu odcinka linii WN 110 kV" planowanego do realizacji na  działkach nr ewid. 153, 154 i 156 w obrębie Sosnowiec, w gminie Stryków, na wniosek złożony przez pełnomocnika Panattoni Europe Sp.  z.o.o.  z/s w Warszawie, Pl. Europejski 1, w dniu 10.01.2018 r.  pismem znak: RŚG.6220.22.2017.AR  Burmistrz Strykowa wystąpił o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  , w trybie  art. 64 ust. 1 pkt, 1 ustawy "ooś"
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Zgierzu, w trybie  art. 64 ust. 1 pkt, 2 ustawy "ooś",
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w trybie  art. 64 ust. 1 pkt, 4 ustawy "ooś".

2.  Po otrzymaniu opinii organów  wymienionych w pkt.1, Burmistrz  Strykowa:

- stwierdzi obowiązek przeprowadzenia  oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko , lub
- odstąpi od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

3. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pn- pt. 800-1500.
Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  "ooś",stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Publiczne obwieszczenie   następuje w dniu: 15 stycznia 2018 r..


Wywieszono dnia.........    
Zdjęto dnia ............
.................
(pieczęć Urzędu i podpis)      

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec Pieńki
5.   a/a

Do wiadomości:
1  Panattoni Europe  Sp.z o.o.- pełnomocnik:  P. Ewa Szczepaniak

Załączniki

Treść Obwieszczenia (309.2kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Andrzej Jankowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Anna Rosak - inspektor ds. środowiska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Kaczmarek
Data wprowadzenia:2018-01-11 08:13:32
Opublikował:Maciej Kaczmarek
Data publikacji:2018-01-11 08:17:13
Ostatnia zmiana:2018-01-11 08:17:26
Ilość wyświetleń:318