Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

tel. 42 719-80-02, fax. 42 719-81-93

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Andrzej Jankowski

 

(Burmistrz Strykowa)

1, 2

 • organ wykonawczy gminy,
 • terenowy organ obrony cywilnej,
 • kierownik Urzędu,
 • zwierzchnik służbowy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Bożena Motylińska

 

(Zastępca Burmistrza Strykowa)

1, 2

 • nadzoruje prace Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami,
 • nadzoruje pracę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • wypełnia obowiązki Burmistrza podczas jego nieobecności.

Gabryela Bełdzińska

 

(inspektor d/s obsługi sekretariatu i współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy)

1, 2

 • obsługa sekretariatu Burmistrza,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy (sołectwami i dzielnicami),
 • dokonywanie prenumeraty i zakupu czasopism oraz wydawnictw.

Ewa Tomczak

 

(podinspektor d/s obsługi sekretariatu i Rady Miejskiej)

1, 2

 • obsługa Kancelarii Urzędu,
 • obsługa centrali telefonicznej i faksu,
 • obsługa Rady Miejskiej i jej komisji,
 • rejestracja wpływającej korespondencji,
 • wysyłanie korespondencji,
 • obsługa punktu informacyjnego dla interesantów,
 • dokonywanie prenumeraty i zakupu czasopism oraz wydawnictw.

 

Anna Konopska

 

(inspektor d/s księgowości podatkowej)

 

Iwona Sobczak

 

(inspektor d/s księgowości podatkowej)

 

4

 • rozliczanie inkasentów,
 • księgowanie wpływów z podatków,
 • windykacja należności,
 • wydawanie zaświadczeń.

 

Julia Ciołek

 

(referent d/s środowiska)

 

5

Załatwia sprawy dotyczące: gospodarki odpadami komunalnymi.

Anna Rosak

 

(inspektor d/s środowiska)

5

Załatwia sprawy dotyczące:

 • ochrony przyrody,
 • geologii,
 • zabytków,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • przygotowywania projektów decyzji środowiskowych,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Alicja Jarzyńska

 

(inspektor d/s wymiaru podatków)

 

Dorota Przybysz

 

(podinspektor d/s wymiaru podatków)

6

Prowadzą sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatków i opłat,
 • księgowania i egzekucji należności od osób prawnych w zakresie podatków od nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń:
  • dotyczących wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
  • o dochodowości
 • prowadzenia ewidencji podatków,
 • udzielania ulg ustawowych.

 

Mariola Rogala

 

(inspektor d/s obsługi kasy)

 

6

Prowadzi obsługę kasy Urzędu.

 

Katarzyna Smolińska-Ołubek

 

(inspektor d/s podatku od środków transportowych)

 

6

Ewidencja i egzekucja podatków od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Ewelina Wężyk

 

(inspektor d/s księgowości podatkowej - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

6

Prowadzi sprawy dotyczące:księgowości podatkowej w zakresie  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m.in.:prowadzenia kart kontowych osób fizycznych,  szczegółowej ewidencji w zakresie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości, bieżącej analizy kart podatników pod kątem istniejących wpłat, nadpłat i zaległości podatkowych.

Anna Sasin

 

(Sekretarz Gminy Stryków)

10

 • kieruje pracą Urzędu
 • współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,
 • współpracuje z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
 • nadzoruje pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych,
 • nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr.

Teresa Matuszewska

 

(inspektor d/s rolnictwa)

11

Załatwia sprawy dotyczące:

 • rolnictwa,
 • leśnictwa,
 • melioracji,
 • współpracy z Gminną Spółką Wodną,
 • współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Michał Pawlak

 

(inspektor d/s rolnictwa)

11

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • realizowania zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznanych za agresywną,
 • ochrony przeciwpożarowej w gminie,
 • funkcjonowania gminnych placów zabaw,
 • ubezpieczenia mienia gminy.

Irena Olszewska

 

(inspektor d/s gospodarki gruntami)

12

Załatwia sprawy dotyczące:

 • komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
 • sprzedaży, darowizny, użytkowania wieczystego mienia komunalnego.

 

Elżbieta Tokarska

 

(inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami)

 

12

Załatwia sprawy dotyczące:

 • wydawania decyzji podziałowych,
 • pierwokupu.

Bożena Dudkiewicz

 

(podinspektor d/s nieruchomości)

13

Załatwia sprawy dotyczące:

 • wydawanie wypisów z rejestru gruntów,
 • nadawania numerów porządkowych posesji,
 • nazewnictwa ulic i placów,
 • sprzedaży mienia komunalnego (grunty, lokale).

Anna Orłamowska

 

(inspektor d/s zagospodarowania przestrzennego)

13

Załatwia sprawy dotyczące:

 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wydawania opinii urbanistycznych,
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Maciej Kaczmarek

 

(starszy informatyk)

 

 

Tomasz Piestrzeniewicz

 

(starszy informatyk)

14

Odpowiedzialni za:

 • prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego i systemów informatycznych w Urzędzie,
 • zabezpieczenie systemów informatycznych oraz bazy danych,
 • prowadzenie ewidencji baz danych,
 • aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej,
 • aktualizację strony portalu Gminy Stryków.

Roman Popiołek

 

(inspektor d/s Wojskowości i Obrony Cywilnej)

15

Załatwia sprawy dotyczące:

 • obronności,
 • obrony cywilnej,
 • prowadzenia kancelarii tajnej,
 • działalności Gminnego Zespołu Reagowania.

Stefania Granosik

 

(podinspektor d/s kadr)

16

Prowadzi sprawy z zakresu: prowadzenia spraw kadrowych i socjalnych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Arkadiusz Szkupiński

 

(specjalista d/s bhp)

 

16

Załatwia sprawy związane z bhp w zakładzie pracy.

 

Aneta Trzepocka

 

(inspektor d/s edukacji publicznej)

 

16

Prowadzi sprawy dotyczące:

 • edukacji publicznej,
 • oświaty i wychowania.

Małgorzata Wałęsa

 

(kserografistka)

18

Odpowiedzialna za: 

 • zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania Urzędu,
 • utrzymanie porządku w siedzibie Urzędu i wokół Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • obsługę kserokopiarki.

Sylwester Kacperski

 

(podinspektor d/s ewidencji dróg i transportu publicznego)

20

Prowadzi sprawy dotyczące:

 • transportu publicznego,
 • oświetlenia ulic, dróg i placów,
 • pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych,
 • wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego,
 • uzgadniania projektów budowlanych w zakresie dotyczącym dróg gminnych,
 • przygotowywania projektów decyzji lokalizacyjnych.

Wiesław Tomczyk

 

(inspektor d/s dróg)

20

Prowadzi sprawy dotyczące:

 • zarządu siecią dróg gminnych (remonty, naprawy, modernizacja),
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Emilia Nawrocka

 

(podinspektor d/s zamówień publicznych)

21

Prowadzi sprawy dotyczące:

 • przygotowywania i przeprowadzania procedury zamówień przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • udziału w pracach Komisji Przetargowych,
 • prowadzenia rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzania okresowych analiz i sprawozdań z zamówień publicznych,
 • zapewnienia bezpiecznego gromadzenia informacji na temat przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych postępowań o zamówienia publiczne

Janusz Sopata

 

(inspektor d/s inwestycji)

21

Prowadzi sprawy dotyczące:

 • przygotowania zamówień publicznych
 • nadzorowania wykonania robót inwestycyjnych

Emilia Pietrucha

 

(inspektor d/s inwestycji)

21

Prowadzi sprawy dotyczące:

 

 

Anna Kaźmierczak

 

(inspektor d/s inwestycji)

21 Prowadzi sprawy dotyczące:

 

Grażyna Popczyńska

 

(Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury)

 

24

 • Kieruje pracą Wdziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 • nadzoruje prowadzone przez gminę inwestycje i remonty.

 

Emila Ratajczyk

 

(inspektor d/s księgowości budżetowej - dodatki mieszkaniowe)

 

25

Przyjmuje wnioski i wydaje decyzje dotyczące dodatków mieszkaniowych.

 

Halina Fijałkowska

 (inspektor d/s księgowości budżetowej)

 

Ewa Płóciennikowska

(podinspektor d/s księgowości budżetowej)

 

 Krystyna Rosiak

 (inspektor d/s księgowości budżetowej)

 

Agnieszka Walak

 (inspektor d/s księgowości budżetowej)

26

Prowadzenie księgowości budżetowej gminy.

 

Zdzisława Kubiak

(inspektor d/s obsługi Rady Miejskiej)

 

27

Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji.

Barbara Walak

 (Skarbnik Gminy Stryków)

28

Odpowiedzialna za:

 • nadzór pracy Wydziału Finansowego,
 • opracowywanie projekt budżetu,
 • kontrolowania wykonania budżetu,
 • przedstawiania sprawozdania z działalności finansowej gminy,
 • nadzorowania gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.

 Kinga Miśkiewicz

 (Zastępca Skarbnika Gminy Stryków)

28

Odpowiedzialna m.in. za:

 • opracowanie projektu budżetu Gminy
 • przygotowanie bilansu organu i jednostki oraz rachunku strat i zysków, bilansu skonsolidowanego
 • sprawozdawczość z wykonania wydatków budżetowych i zadań zleconych
 • wykonywanie zadań Skarbnika podczas jego nieobecności
 

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

(wejście od parkingu)

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Anna Majchrzak

 (podinspektor d/s ewidencji działalności gospodarczej)

5

Załatwia sprawy w zakresie:

 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • przygotowywania projektów decyzji.

 

Anna Puk

 

(inspektor d/s świadczeń rodzinnych)

 

 

Marianna Skowrońska

 

(podinspektor d/s świadczeń rodzinnych)

 

6

Załatwiają sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych:

 • przyjmowania wniosków,
 • przygotowywania projektów decyzji,
 • przygotowywania list wypłat.

Monika Kalinka

 

(inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych)

7

Załatwia sprawy w zakresie:

 • wydawania dowodów osobistych,
 • ewidencji ludności (zameldowania, wymeldowania),
 • prowadzenia stałego rejestru wyborców

 

Aneta Jędrzejczak

 

(Zastępca Kierownika USC)

 

8

Wykonuje czynności związane z rejestracją stanu cywilnego.

Radosław Zaborowski

 

(Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

8

 • kieruje realizacją zadań gminy w zakresie spraw społecznych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
 • sprawuje kontrolę i nadzór nad pracą kierowanego przez siebie Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.
  

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 31, 95-010 Stryków
tel. 42 719-91-26

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Wioleta Głowacka

 

(Naczelnik Wydział Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych)

 

 • kieruje pracą Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • promocja gminy,
 • publiczne reprezentowanie działań gminy,
 • organizowanie kontaktów publicznych z udziałem środków masowego przekazu,
 • planowanie kampanii reklamowej i promocyjnej gminy,
 • organizowanie wystaw, pokazów i imprez promujących gminę,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych.

Wojciech Tomczak

 

(inspektor d/s informacji i promocji)

 

Odpowiedzialny za:

 • wprowadzanie informacji na stronie internetowej urzędu,
 • przygotowywanie informacji dla mediów,
 • opracowywanie folderów promocyjnych,
 • konserwację sprzętu multimedialnego w wydziale,
 • organizowanie wystaw, pokazów,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza
 

 

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Piestrzeniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tomasz Piestrzeniewicz
Data wprowadzenia:2015-04-13 14:25:38
Opublikował:Tomasz Piestrzeniewicz
Data publikacji:2015-04-13 14:32:53
Ostatnia zmiana:2017-05-11 13:51:37
Ilość wyświetleń:5816

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij