OR.0002.26.2020 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 28 września 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. T. Kościuszki 27 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

Porządek obrad XXVI sesji :
1. Otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Cesarka, obręb Sosnowiec i Warszewice oraz części miasta Strykowa (XXVI_259_2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością (XXVI_260_2020).
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2020/2021(XXVI_261_2020).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (XXVI_262_2020).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok (XXVI_263_2020).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/189/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2020-2030 (XXVI_264_2020).
11. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strykowie na drugie półrocze 2020 r.
12. Zatwierdzenie protokółu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 28 maja 2020 r.
13. Zatwierdzenie protokółu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r.
14. Zatwierdzenie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 7 sierpnia 2020 r.
15. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
16. Sprawozdanie  Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
17.  Sprawy różne.
18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

          Paweł Kasica
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie    

Sporz. Z.Kubiak