OR.0002.40.2021

Stryków, dnia 27 września 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Strykowie (bez udziału publiczności, ze względu na ogłoszony stan epidemii).

Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XL sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stryków  (XL_377_2021).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków na lata 2020 -2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027"  (XL_378_2021).

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XL_379_2021).

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XL_380_2021).

9.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (XL_381_2021).

10.  Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 maja 2021 r.

11.  Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2021 r.

12.  Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.

13.  Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.

14.  Sprawy różne.

15.  Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

16.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica