ZARZĄDZENIE NR 135/2020
BURMISTRZA STRYKOWA
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Strykowie

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713)  oraz  art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia  19 lipca  2019 r.  o zapewnieniu  dostępności  osobom  ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1.      Wyznacza  się  Pana  Dawida  Lipińskiego  -  podinspektora  ds.  wojskowych  i obrony  cywilnej w Urzędzie  Miejskim  w Strykowie  do  pełnienia  funkcji  koordynatora  ds.  dostępności  architektonicznej  oraz informacyjno-komunikacyjnej.
2. Wyznacza  się  Pana  Roberta Pietrasiaka  -  informatyka  w Wydziale  Organizacyjno-Gospodarczym  i Kadr w Urzędzie Miejskim w Strykowie do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności cyfrowej.
§ 2.   Do zadań koordynatorów należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Strykowa;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami  przez  Burmistrza  Strykowa  zgodnie  z wymaganiami  służącymi  zapewnieniu dostępności,  określonymi  w art. 6 ustawy  z dnia  19 lipca  2019 r.  o zapewnieniu  dostępności  osobom  ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie  działalności  Burmistrza  Strykowa  w zakresie  zapewnienia  dostępności  osobom  ze szczególnymi potrzebami.
§ 3.  Zobowiązuje  się  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w Strykowie  do  udzielania  niezbędnej  pomocy i wsparcia koordynatorów do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorom do spraw dostępności.
§ 5.  Koordynatorzy w zakresie realizowanych zadań podlegają Sekretarzowi Gminy Stryków.
§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.