Rekrutacja do szkół i przedszkola
I. Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Burmistrz Strykowa podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, które zostały określone w:

  • Uchwale Nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzanych przez Gminę Stryków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • Uchwale Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków.

II. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Burmistrz Strykowa określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, które zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków na rok szkolny 2020/2021.