Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE”

CPV:
64.11.00.00-0 – usługi pocztowe
64.11.20.00-4 – usługi pocztowe dotyczące listów
64.11.30.00-1 usługi pocztowe dotyczące paczek


Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (termin realizacji przedmiotu umowy).

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-12-16 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-12-16 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - waga
Cena oferty (C) - 60%
Liczba placówek zdawczo – odbiorczych na terenie gminy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (P) - 40%


Wadium:
2.000,00 PLN

Uwagi:
Oferty można składać do: 2019-12-18 godz: 13:00
Otwarcie ofert: 2019-12-18 godz: 13:15


Firmy uczestniczące