Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI”

CPV:
45000000-7 - roboty budowlane
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - tynkowanie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45110000-1 – roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 20 listopada 2020 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Oferty można składać do:
2019-12-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-06 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - 60,00
Okres gwarancji jakości liczony w latach - 40,00


Wadium:
10.000,00 PLN

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-12-06 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2019-12-06 godz: 10:15
Jest:
Oferty można składać do: 2019-12-09 godz: 010:00
Otwarcie ofert: 2019-12-09 godz: 10:15

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-12-09 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2019-12-09 godz: 10:15

Jest:
Oferty można składać do: 2019-12-10 godz: 010:00
Otwarcie ofert: 2019-12-10 godz: 10:15


Firmy uczestniczące