Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków pn "Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E)"

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym. Termin zakończenia inwestycji: do dnia 30.07.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21 (II piętro)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 %

Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące