Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Zakup ciągnika wraz z osprzętem - JRP

CPV:
16.70.00.00 – 2 – ciągniki

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ


Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 45 dni od dnia podpisania
umowy w zakresie dostawy ciągnika oraz w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy w zakresie
dostawy osprzętu.


Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-05-27 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2019-05-27 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
okres gwarancji (G)- 20,00 %
termin dostawy (D) - 20,00 %


Wadium:
10.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące