Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

Stryków, dnia   05.01.2018 r.

RŚG.6220.22.2017.AR


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia  czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm), Burmistrz Strykowa,

z a w i a d a m i a
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przełożeniu odcinka linii WN 110 kV" planowanego do realizacji na  działkach nr ewid. 153, 154 i 156 w obrębie Sosnowiec, w gminie Stryków, na wniosek złożony przez pełnomocnika Panattoni Europe Sp. z .o.o., z/s Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa.

Zgodnie z art.28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się: działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie; działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.64 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1457 ze zm.) organami  właściwymi do wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby -ustalenia  zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, które zgodnie § 3 ust.1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.71), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu,
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 5 w godz.  pracy Urzędu.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Publiczne obwieszczenie   następuje w dniu: 09 stycznia 2017r.


Wywieszono dnia.........    
Zdjęto dnia ............
.................
(pieczęć Urzędu i podpis)      

Do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie
2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec Pieńki
5.   a/a

Do wiadomości:
1.  P. Ewa Szczepaniak - pełnomocnik  Panattoni  Sp.z o.o.
 

Załączniki

Treść Obwieszczenia (380.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Andrzej Jankowski - Burmistrz Strykowa
Źródło informacji:Anna Rosak - inspektor ds. środowiska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Kaczmarek
Data wprowadzenia:2018-01-05 13:57:57
Opublikował:Maciej Kaczmarek
Data publikacji:2018-01-05 14:01:40
Ostatnia zmiana:2018-01-05 14:01:59
Ilość wyświetleń:362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij