Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej”

CPV:
60.11.20.00-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
od dnia 02.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-12-02 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2016-12-02 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 IIp

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Czas podstawienia pojazdu zastępczego (P) - 35,00 %
Termin płatności faktur (T) - 5,00 %


Wadium:
7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)

Uwagi:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Ustala się wadium odrębnie dla każdej części w wysokości 7 000,00 PLN

Zmiana SIWZ dotyczy § 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Firmy uczestniczące