Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Tytuł przetargu:
„Wymiana przepompowni ścieków na tłocznię w Smolicach”

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-08-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena – 90 %
Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
4 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące