Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Tytuł przetargu:
Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach

CPV:
45 00 00 00-7 Roboty budowlane,
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
45.23.24.30 - 5 Roboty w zakresie uzdatniania wody


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Termin realizacji:
nie później niż do dnia 10.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-05-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-05-16 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 21 piętro 2

Kryteria wyboru:
Cena – 90 %
Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
30 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące