Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – I etap”

CPV:
45 00 00 00-7 Roboty budowlane,
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
45 11 12 91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
SIWZ - § 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Termin realizacji:
do dnia 31.07.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-05-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-05-04 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 p.II

Kryteria wyboru:
Cena - 90,00 %
Okres gwarancji jakości - 10,00 %


Wadium:
70 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące