Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

tel. 42 719-80-02, fax. 42 719-81-93

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Witold Kosmowski
 (Burmistrz Strykowa)

1

 •     organ wykonawczy gminy
 •     nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
         - Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami
         - Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
         - Pionu ochrony informacji niejawnych
         - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
         - Jednostki Robót Publicznych
   

Tamara Barańska-Kiemaczyńska
 (Zastępca Burmistrza Strykowa)

2

 •     wykonuje zadania przypisane Burmistrzowi w czasie jego nieobecności lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 •     nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
         - Wydziału Promocji i Rozwoju
         -  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
         - placówek oświatowych
         - Ośrodka Kultury i Rekreacji
         - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

Wioletta Makówczyńska
(sekretarka)

3

 •     zapewnienie obsługi sekretariatu Burmistrza Strykowa i Zastępcy Burmistrza
 •     obsługa kancelarii Urzędu
 •     przyjmowanie,  rozdział i wysyłka  korespondencji wpływającej do Urzędu
 •     udzielanie informacji interesantom dotyczących:
         - miejsca i terminu załatwienia sprawy
         - wysokości opłat
         - zestawienia niezbędnych dokumentów do załatwienia sprawy
 •     obsługa urządzeń biurowych, w tym  elektronicznej skrzynki podawczej
 •     wydawanie niezbędnych druków i formularzy
 •     wydawanie druków ścisłego zarachowania.

Kamila Rosińska
(sekretarka)

 • udzielanie informacji interesantom dotyczących:
  -  miejsca i terminu załatwiania spraw,
  -  niezbędnych dokumentów do załatwienia sprawy,
  -  wysokości opłat,
 • wydawanie niezbędnych druków i formularzy
 • zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu, sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
 • prowadzenie kancelarii Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną i regulaminem
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa skrzynki podawczej Urzędu
 • przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji
 • zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie
 • zapewnienie publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu
 • nadzór nad przechowywaniem kluczy do pomieszczeń Urzędu

 

Gabriela Bełdzińska 
(inspektor) 

 

Anna Matuszewska
(inspektor)

 

4

 •     prowadzenie księgowości z łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla sołectw: Anielin, Bratoszewice, Dobra, Dobra – Nowiny, Dobieszków, Stary Imielnik, Kiełmina, Lipka, Ługi, Michałówek, Niesułków – Kolonia, Niesułków, Nowostawy Górne, Swędów, Wyskoki, Wola Błędowa, Zelgoszcz;
 •  księgowanie wpłat z łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości,  dodatku rolnego i leśnego – osoby fizyczne;
 • rozliczanie inkasentów z zainkasowanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości;
  podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego – osoby fizyczne;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych;
 • księgowanie wpłat z tytułu podatku rolnego, leśnego od osób prawnych;
 • windykacja podatków od osób fizycznych:
     - wystawianie upomnień,wystawianie tytułów wykonawczych
     - sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych;
 • sporządzanie sprawozdań, bilansu dla podatku leśnego, rolnego – osoby fizyczne;
 • rozliczanie podatku rolnego i przekazywania 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami;
 •  bieżąca obsługa interesantów;
 • dzienne uzgadnianie wpływów;
 • opracowywanie dokumentów z pod wyciągów bankowych;
 • wystawianie postanowień dla osób fizycznych zgodnie z Ordynacją podatkową;
 • sporządzanie listy pomocniczej do inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego dla sołtysów;

 

Agnieszka Kosiorek
(inspektor)

 5

 •     przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 •     nadzór i kontrola  w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 •     prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 •     przeprowadzanie kontroli wykonywania przez mieszkańców gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku
 •     prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 •     przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 •     prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej

Monika Adamczewska
(inspektor)

 5

 • zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie tych obowiązków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości;
 • nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z częstotliwością wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

Renata Nastaga
(inspektor)

 Anna Rosak
(inspektor)

5

 •  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza
 • sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych
 • gospodarka odpadami komunalnymi

 

Alicja Jarzyńska
 (inspektor)

Dorota Przybysz
(podinspektor)

6

 •     prowadzenie  spraw z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych
 •     wydawanie zaświadczeń  o wielkości posiadanych gruntów, dochodowości oraz zaległościach podatkowych
 •     prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych
 •     nanoszenie zmian w stanie posiadania, wydawanie decyzji przypisów i odpisów
 •     wydawanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach w ramach posiadanych upoważnień
   

 

Mariola Rogala
 (inspektor)

 

6

 • obsługa kasy Urzędu, przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych
 • codzienne uzgadnianie wpływów na poszczególne rodzaje należności
 • przygotowywanie i ewidencja należności gotówkowych

 

Katarzyna Smolińska-Ołubek
 (inspektor)

 

6

 •     prowadzenie ewidencji i egzekucji podatków od środków transportowych i opłat lokalnych
 •     nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej, adiacenckiej, planistycznej, za czynsz, pas drogowy, reklamę, energię cieplną i służebność gruntową stanowiących dochody Gminy
 •     wystawianie faktur i not księgowych
Bartłomiej Czerwiec
 (inspektor)
6
 • prawidłowe prowadzenie kart kontowych osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie rozliczeń ww. opłaty z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości
 • obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań
 • kontrola terminowości wpłat należności
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia oraz tytuły wykonawcze
 • dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych
 • codzienne uzgadnianie z kasjerem sum wpływów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z sumą ujętą w  raporcie kasowym
 • sporządzanie raportów dziennych dotyczących wpłat kasowych i bankowych
 • miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dokonywanie inwentaryzacji należności i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • opracowywanie kwartalnych sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych
 • uzgadnianie przypisów, odpisów i wpływów podatków i opłat lokalnych, sporządzanie bilansu
 • współpraca z urzędami skarbowymi
 • przygotowywanie dokumentów w systemie bezgotówkowym
   

Aneta Jędrzejczak
 (Sekretarz Gminy Stryków)

10

 •     zapewnia sprawne warunki działania Urzędu i prawidłową obsługę Interesantów przez Urząd
 •     organizuje i koordynuje sprawami związanymi  z wyborami i referendami
 •     nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
        -  Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr
        -  Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych
        -  Stanowiska ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej
        -  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
        -  usługami zewnętrznymi: obsługą prawną, audytem wewnętrznym oraz obsługą zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO
   

 

Ewa Tomczak
 (podinspektor)

11

 •     prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 •     organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów
 •     prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników
 •     ubezpieczenie mienia gminnego
   

Teresa Matuszewska
(inspektor)

11A

 • sprawy związane z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, składanych w kancelarii notarialnej oraz starostwie Powiatowym
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Gminną Spółką Wodną
 • prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników o chwastów
 • prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Michał Pawlak
(inspektor)

11A

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP

 

Irena Olszewska
 (inspektor)

12

 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • oddawanie lokali użytkowych w najem i użyczenie
 • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację
 • wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg
 • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
 • sprzedaż darowizny, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
 • przekazywanie w zarząd i użyczanie gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
 • sprzedaż mienia komunalnego (grunty, lokale)
 • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego

 

 

Barbara Krakowiak
(inspektor)

 

12

 •     prowadzenie spraw związanych z przydziałem  i zamianą lokali
 •     analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych
 •     zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości i dokonywanie rozgraniczeń
 •     ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości

 

Adam Kotarski
(podinspektor)

Monika Burtka
(inspektor)

13

 • prowadzenie procedury  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja
 • prowadzenie procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania lub o braku planu
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu

 

Tomasz Białek
(informatyk)

14

 • administrowanie oraz bieżące utrzymanie sieci i urządzeń teleinformatycznych Urzędu
 • obsługa systemu do przeprowadzania transmisji i głosowania on-line z sesji Rady
 • koordynator ds. dostępności cyfrowej

Tomasz Piestrzeniewicz
(starszy informatyk)

14

 • administrowanie oraz bieżące utrzymanie sieci i urządzeń teleinformatycznych Urzędu
 • obsługa systemu do przeprowadzania transmisji i głosowania on-line z sesji Rady
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Dawid Lipiński
(podinspektor)

15

 • prowadzenie i aktualizowanie planu świadczeń rzeczowych
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową na poziomie Gminy
 • sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowywaniu i organizowaniu „akcji kurierskiej”
 • opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentów stałego dyżuru
 • prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Gminy
 • aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
 • koordynator ds. dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej

 

Daniel Kolasa
 (Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury)

16

 •     kierowanie pracą wydziału
 •     nadzorowanie i koordynowanie gminnymi inwestycjami i remontami

 

Monika Stodulska
 (główny specjalista)
16
 • Wydawanie decyzji i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego (w tym kar)
 • Uzgadnianie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, w tym czasowych dla wykonawców robót w pasach dróg gminnych
 • Ustalanie rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg, tj. m.in. kontrola legalności robót i lokalizacji obiektów w pasie drogowym (między innymi reklamy, obiekty handlowe itp.) oraz przekazywanie informacji o samowolnym naruszaniu pasa drogowego niezwłoczne w formie notatki służbowej do Wydziału
 • Koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów itp.
 • Wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót w zakresie dróg, mostów i przejazdów

 

Grażyna Popczyńska
(inspektor)

16

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy o ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zapewnienie zgodności z prawem oznakowanie dróg na terenie Gminy
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, naprawy i modernizacja
 • wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych
 • właściwe zorganizowanie procesu budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych  oraz remontowych

 

Krzysztof Hudzik
(audytor wewnętrzny)

17

 •     analiza obszarów ryzyka w zakresie działania JST
 •     sporządzanie lub aktualizację planu audytu
 •     przeprowadzanie zadań audytowych, w tym sporządzanie raportu z realizacji zadania audytowego
 •     sporządzanie raportu z wykonania rocznego zadania audytowego
 •     przeprowadzanie czynności doradczych

Małgorzata Wałęsa
(kserografistka)

18

 •     obsługa kserokopiarki
 •     obsługa gospodarcza Urzędu
 •     zapewnienie publikacji  na tablicach ogłoszeń Urzędu
 •     prowadzenie ewidencji mienia Urzędu
 •     prowadzenie archiwum zakładowego

Sylwester Kacperski
 (podinspektor)

20

 •     wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych
 •     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 •     prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych oraz konserwacją oświetlenia
 •     prognozowanie potrzeb  przewozowych oraz koordynowanie planów rozwoju komunikacji lokalnej
 •     wydawanie zezwoleń na   wykonywanie przewozów regularnych i  przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy
 •     koordynacja rozkładów jazdy przewoźników lokalnych i wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków
 •     nadzór nad utrzymaniem przystanków komunikacji zbiorowej

Urszula Wojciechowska
 (inspektor)

21

 •     przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenia zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 •     sporządzanie oraz koordynowanie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do zgodnej z prawem zmiany umów o zamówienie publiczne
 •     przygotowywanie projektów umów i porozumień w sprawach związanych z działalnością Wydziału
 •     sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy
 •     koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów, budynków oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
 •     wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót w zakresie dróg, mostów, przejazdów oraz innych obiektów użyteczności publicznej itp.;
 •     współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji na terenie Gminy;

 

Emilia Pietrucha
(inspektor)

21
 •     planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych  oraz remontowych
 •     właściwe zorganizowanie procesu budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy
 •     wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót
 •     szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów
 •     sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 •     przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót
   

 

Emila Ratajczyk
 (inspektor)

 

25

 • Sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi oraz dodatkiem energetycznym.

Arkadiusz Szkupiński
(specjalista)

25

 • szkolenie pracowników Urzędu w zakresie BHP
 • prowadzenie dochodzenia powypadkowego
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony  przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy na terenie Urzędu

 

Halina Fijałkowska  (inspektor)

Joanna Czerwonka (inspektor)

  Krystyna Rosiak  (inspektor)

Renata Rosiak (inspektor)

26

 • Prowadzenie księgowości budżetowej gminy.

 

Zdzisława Kubiak
(inspektor)

 

27

 • obsługa biurowa posiedzeń i sesji  Rady Miejskiej w Strykowie oraz  jej komisji
 • przekazywanie wyciągów z protokołów, wniosków, opinii i interpelacji radnych Burmistrzowi
 • prowadzenie rejestru uchwał
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników      

.

Iwona Stańczyk
(Skarbnik Gminy Stryków)

28

 •         główny księgowy budżetu, który w zakresie działania Urzędu pilnuje racjonalnego dysponowania środkami finansowymi
 •     nadzoruje pracę Wydziału Finansowego
   
 

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

(wejście od parkingu)

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

 
(Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu)

1
 •     kierowanie pracą wydziału
 •     prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów
 •     prowadzenie spraw o udzielenie dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
 •     nadzór nad instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
 •     współpraca i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury
 •     prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury
 •     prowadzenie spraw związanych z nagrodami  i wyróżnieniami za wysokie osiągnięcia sportowe
 •     nadzór nad  pracą wydziału oraz gminnych placówek oświatowych
 •     nadzór i koordynacja działań sportowych na kompleksie  boisk sportowych  „Moje boisko Orlik”

Aneta Trzepocka
 (główny specjalista)

2
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe
 • nadzór nad dowożeniem dzieci do szkół, w tym prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół i przedszkoli dzieci niepełnosprawnych
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej
 • koordynowanie zadań w zakresie rekrutacji dzieci do placówek oświatowych
 • ustalanie i koordynowanie zadań naboru do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę
 • współdziałanie z Kuratorem Oświaty w sprawach edukacji oraz wykonywania zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego
 • prowadzenie postępowań w sprawie:
  • przyznawania stypendiów motywacyjnych Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce
  • dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  • udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom
 • współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli

Anna Majchrzak
 (inspektor)

5

 •     załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania  działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne
 •     obsługa interesantów polegającą na zapewnieniu zainteresowanym urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, umożliwiających rejestrację spółek jawnych
 •     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 •     obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 •     opracowywanie projektów i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii
 •     prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych na terenie Gminy, w obiektach innych niż obiekty hotelarskie
 •     wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Monika Kalinka
(inspektor)

7

 •     obsługa spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych
 •     prowadzenie rejestru mieszkańców w systemie informatycznym
 •     przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego, czasowego, wyjazdu zagranicę
 •     udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 •     wydawanie zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych
 •     prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 •     prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o wymeldowanie lub zameldowanie

 

Monika Zaborska
(Zastępca Kierownika USC)

 

8

 • Zastępca Kierownika USC.

Radosław Zaborowski

(Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

8

 •     kierowanie pracą Wydziału 
 •     prowadzenie  spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego
 •     wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 •     prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego
 •     realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 •     przyjmowanie wniosków i inicjowanie procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 •     wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 •     prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zgromadzeniach
 •     prowadzenie spraw dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami
 •     podejmowanie działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej
 •     realizacja zdań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 31, 95-010 Stryków
tel. 42 719-91-26

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

...

 (Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju)

 

 • kieruje pracą Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • promocja gminy,
 • publiczne reprezentowanie działań gminy,
 • organizowanie kontaktów publicznych z udziałem środków masowego przekazu,
 • planowanie kampanii reklamowej i promocyjnej gminy,
 • organizowanie wystaw, pokazów i imprez promujących gminę,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych.

Wojciech Tomczak
 (inspektor)

 

 • obsługa inwestorów
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność wraz z załącznikami, dla projektów dofinansowanych w ramach programów unijnych, grantowych i krajowych, realizowanych przez Urząd w zakresie zadań gminy;
 • koordynowanie oraz prowadzenie spraw w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny, w tym ZIT.
 • prowadzenie działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych gminy
 • prowadzenie strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy

 

Katarzyna Tomczak
 (inspektor)

 

Monika Olszówka
 (inspektor)

 

 • .Współpraca, nadzór i kontrola działań jednostek pomocniczymi gminy tj. sołectw i osiedli, w szczególności:
  - prowadzenie funduszu sołeckiego i innych programów gminnych realizowanych
  dla sołectw i osiedli;
  - organizacja narad sołeckich;
  - organizacja zebrań sołeckich i osiedlowych z ramienia Urzędu;
  - prowadzenie bieżących spraw sołectw i osiedli w ramach zakresu działania wydziału.
 • Wyszukiwanie informacji, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie tzw. „małych grantów” dla jednostek pomocniczych gminy dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „POLCENTRUM”.
 • Pomoc przy projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Wydział.
 • Pomoc przy realizacji działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych Gminy, prowadzonych przez Wydział.
 • Pomoc w prowadzeniu strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych.
 • Przygotowywanie informacji dla mediów masowego przekazu.

 

Lilianna Jóźwiak- Staszewska
 (podinspektor)

 

 • współtworzenie, realizacja i koordynacja wdrażania strategii komunikacji i promocji oraz budowanie pozytywnego wizerunku gminy;
 • wspieranie, organizacja, prowadzenie, udział w wystawach, spotkaniach, konferencjach, uroczystościach okolicznościowych i patriotycznych oraz innych imprezach promujących gminę;
 • inicjowanie artykułów i informacji w mediach poświęconych działaniom gminy i wydarzeniom realizowanym przez lokalną społeczność, grupy społeczne i instytucje w gminie i poza nią;
 • koordynacja, konsultowanie, autoryzacja, przygotowywanie i realizacja materiałów prasowych, radiowych, filmowych, telewizyjnych i zdjęciowych;
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i social mediów (w szczególności Facebook, YouTube) – redakcja i publikacja artykułów i postów, wydarzeń, zdjęć oraz odpowiadanie na posty i komentarze, nadzór nad ich publikacją, relacjonowanie w czasie wydarzeń itp.;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów, przedstawicielami instytucji oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi, gminnymi jednostkami pomocniczymi i innymi organizacjami/grupami społecznymi działającymi na terenie gminy oraz przygotowywanie komentarzy i odpowiedzi na zapytania mediów;
 • pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego, regionami oraz z innymi podmiotami;
 • współdziałanie i opracowywanie dokumentów strategicznych gminy, budżetu gminy oraz ich aktualizowanie i monitorowanie w zakresie związanych z zakresem zadań wydziału;
 • wyszukiwanie informacji, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie tzw. „małych grantów” w zakresie promocji gminy;