OR.0002.58.2022

Stryków, dnia 15 lipca 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022 r. o godz.14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie.
Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm


Proponowany porządek obrad LVIII sesji:
1. Otwarcie obrad LVIII sesji i stwierdzenie kworum.
2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (LVIII_500_2022).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (LVIII_501_2022).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (LVIII_502_2022).
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności (LVIII_503_2022).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stryków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków" (LVIII_504_2022).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LVIII_505_2022).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LVIII_506_2022).
12. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 26 maja 2022 r.
13. Zatwierdzenie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.
14. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.
15. Zatwierdzenie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2022 r.
16. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie obrad LVIII sesji. 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica