W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2009-10-30

Numer uchwały:
XXXIX/315/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku