Ogłoszenie
o podstawowej kwocie  dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2022 r.
 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Gmina Stryków ogłasza, że:

  1. podstawowa kwota dotacji na 2022 rok dla przedszkoli, po aktualizacji od dnia 1 lipca 2022 r. wynosi 15.894,36 zł (1.324,53 zł miesięcznie),
  2. statystyczna liczba dzieci wg danych SIO stan na dzień 30 września 2021 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stryków, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 100.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

/- /Leona Winczewska-Wróbel