Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków


CPV:
90500000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
przez 363 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3.01.2022r do dnia 31.12.2022r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-11-22 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-11-22 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia- 60%
Termin płatności faktury- 20%,
Aspekty środowiskowe- 20%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące