Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach

CPV:
45233222-1

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
do 140 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-11-18 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-11-18 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia- 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi- 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące