W sprawie:
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Data uchwały:
2020-12-07

Numer uchwały:
XXVIII/281/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.