Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ANIELIN


CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Do 180 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-11-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-11-25 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga 40%,


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:


Firmy uczestniczące