Stryków, dnia 07.09.2020 r.

RŚG.6332.3.2020.TM

INFORMACJA
o możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków w roku 2021

Na podstawie § 3 ust.l Uchwały Nr LIII/461/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 października 2018 r., poz. 5388) Burmistrz Strykowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2021 - poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stryków oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strykowie. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek (wzór wniosku jest opublikowany w załączniku nr 1 do ww. uchwały). Wniosek należy składać w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pok. Nr 2, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 15.09.2020 r.