Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie

CPV:
45231300-8, 45332300-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 90 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27
Sekretariat


Oferty można składać do:
2020-08-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-08-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27
sala nr 22


Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,

okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga 40%,


Wadium:
20 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące