PPIS-Z-HŚ-4524/20/20

Zgierz, dnia 10-08-2020r.

Ocena jakości wody w kąpielisku Nr 13/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu na podstawie  § 4 i  §  5 rozporządzeniu Ministra  Zdrowia  z  dnia  17.01,2019r.  w  sprawie  nadzoru  nad jakością  wody  w  kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) w związku z: kontrolą urzędową przeprowadzoną przez pracownika PSSE w Zgierzu w dniu  10.08.2020 r. nr protokołu HŚ/8/42/20, w trakcie której dokonano wizualnej oceny wody i stwierdzono zakwit sinic w kąpielisku

w Strykowie, ul. Legionów
(nazwa obiektu)
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie, PI. Łukasińskiego 4
( organizator obiektu )

stwierdza, że
-  pod  względem  ocenianych  parametrów  zostały  naruszone  wymagania  określone
w tabeli II pkt.  1  załącznika Nr 1 część A w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Woda nie nadaje się  do kąpieli