Łódź, 07 sierpnia 2020 r. 

RŚVI.7033.3.2019  


O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219)
 
o b w i e s z c z a m

 


RŚVI.7033.3.2019 

Łódź,  07 sierpnia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) tut. organ informuje, iż zebrano całość materiału i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950), wszczętym z urzędu przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 02 kwietnia 2019 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranej dokumentacji oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, w siedzibie Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi al. Piłsudskiego 8, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obsługujący Marszałka Województwa Łódzkiego będzie wykonywał zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tut organ zapewni stronom postępowania prawo czynnego udziału w postępowaniu w przedmiotowej sprawie w sposób określony w art. 15 zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Realizując ww. obowiązek Marszałek Województwa Łódzkiego może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.
 

Z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
 
 
Edyta Marcinkowska
Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska