Łódź, 30 lipca 2020 r.

GN-I.750.35.2020.MA

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego
o zamiarze ustalenia odszkodowania
za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych

Działając na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003  r. o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), w związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Wojewoda Łódzki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych położone w województwie łódzkim, powiecie zgierskim:
-  gm.  Stryków,  obr.  Kiełmina,  dz.  214/5,  214/6  (214/1)  oraz  obr.  Emilia  dz.  73/3  (73/1), 73/4 (73/1), 73/7 (73/2), 73/8 (73/2), objęte decyzjami Wojewody Łódzkiego:
- nr 90/19 z dnia 9 maja 2019 r., znak: IR-II.7820.13.2017.RP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej  na  rozbudowie  skrzyżowania  drogi  krajowej  Nr  71  z  drogą  gminną  Nr  12032E w miejscowości Kiełmina, gm. Stryków;
- nr 479/15 z dnia 18 listopada 2015 r. znak: IA-II.7820.10.2015.ŁR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na  odcinku:  od drogi  krajowej  nr  91  (DK  1)  w m. Słowik  do  węzła  Łódź  Lublinek  w  ramach zadania:  „Zachodnia  obwodnica  Łodzi  w  ciągu  drogi  ekspresowej  S-14  wraz  z  obwodnicą Pabianic”, odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga krajowa 91 (DK 1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą
Jeżeli  w  terminie  2  miesięcy  od  dnia  niniejszego  ogłoszenia  nie  zgłoszą  się  osoby, którym  przysługują  prawa  rzeczowe  do  nieruchomości,  Wojewoda  Łódzki  rozważy możliwość wydania decyzji o ustaleniu i przekazaniu odszkodowania do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Wszelkich  informacji  co  do  treści  i  sposobu  realizacji  niniejszego  pisma  można uzyskać pod numerem telefonu: 42 664 18 89 i 42 664 18 45.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami